• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg

Právě jste zde:

Novinky

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY STUDIA

opatření COVID...

Číst dál...

LIVE - ONLINE JÓGA

Živé přenosy k vám domů...

Číst dál...

VÍKENDY a POBYTY

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

PROVOZNÍ ŘÁD

SPIRITCENTRA ...

Číst dál...

OBCHODNÍ PODMÍNKY, CENÍK

SPIRITCENTRA...

Číst dál...

PROVOZNÍ ŘÁD

SPIRITCENTRA ...

  

Provozní řád SPIRITCENTRA

Společnost SPIRITYOGA CENTRUM s.r.o., provozovatel studia SPIRITCENTRUM, Plzeňská 485, Králův Dvůr, vydává tento provozní řád závazný pro všechny uživatele, zákazníky a návštěvníky SPIRITCENTRA, Plzeňská 485, Králův Dvůr, 3.NP.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Studio je určeno ke sportovnímu využití, zejména cvičení jógy, zdravotnímu cvičení, a ke vzdělávacím akcím osobnostního rozvoje.

1.2   Provozní doba studia, vč. rozvrhu lekcí či akcí, je zveřejněna na www.spirityoga.cz, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí či akcí a provozní dobu kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí či akcí zrušit, což oznámí na webových stránkách, popř. zasláním sms registrovaným účastníkům. Pro víkendové akce platí, že studio je otevřeno 30 min před zahájení akce.

1.3   Tento provozní řád slouží zejména k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků studia. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

1.4    Uživatelem a návštěvníkem (cvičencem) se stává každý, kdo vstupuje do prostor studia.II. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB A BEZPEČNOST

2.1   Klient vykonává ve Studiu veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy či dalších akcí. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik.

2.4   Těhotné ženy mohou navštěvovat pouze lekce speciálně zaměřené pro těhotné, a to pouze po předchozím souhlasu lékaře, a od 13. týdne těhotenství.

2.5   Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia.

2.6   Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia.

2.7   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.8 Neoprávněným osobám (uživatelům a návštěvníkům) je zakázáno manipulovat s provozním zařízením v prostorách studia (termostaty, vypínače, okna apod.).

2.9 Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále u probíhající lekce není možná. Provozovatel neodpovídá za čekající dítě, veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia nese jeho rodič. Za pobyt, chování a pohyb dětí a mladistvých v celém prostoru Studia, odpovídají výhradně rodiče. Vyjma dětí a mladistvých pohybujících se v sále Studia za účelem lekce Jógy pro náctileté či Dětské jógy, kteří jsou pod dozorem lektora.

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor či recepční Studia. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů. V případech, kdy si to situace vyžádá, recepce Studia volá bezodkladně Záchrannou službu 155.

2.11 Ve všech prostorách Studia jógy je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.12 Klient je povinen při vstupu do Studia nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia jógy zout. Do sálu klient vstupuje bos. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti.

2.13 V každém sále Studia jógy jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek klient využívá, je důležité pomůcky vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia jógy zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia také ostatním klientům. Po skončení lekce je klient povinen vrátit pomůcky a podložky zpět na své místo. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia.

2.14 Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků Studia. Do prostoru sálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností. Návštěvník je rovněž povinen si případné vnesené věci odnést.

2.15 V prostorách Studia není možné odkládat kola, koloběžky apod.III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Studia.

3.2   Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia je možné zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.4   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1. 2020