• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg

Právě jste zde:

Novinky

PODMÍNKY NÁVŠTĚVY STUDIA

opatření COVID...

Číst dál...

LIVE - ONLINE JÓGA

Živé přenosy k vám domů...

Číst dál...

VÍKENDY a POBYTY

s Alenou Vejříkovou...

Číst dál...

PROVOZNÍ ŘÁD

SPIRITCENTRA ...

Číst dál...

OBCHODNÍ PODMÍNKY, CENÍK

SPIRITCENTRA...

Číst dál...

OBCHODNÍ PODMÍNKY, CENÍK

SPIRITCENTRA...VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podmínky, na základě, kterých společnost SPIRITYOGA CENTRUM s.r.o., IČ: 07224001, DIČ: CZ07224001 se sídlem nad Máchovnou 572, Králův Dvůr, 267 01, a místem podnikání Plzeňská 485, Králův Dvůr 267 01, tel.: +420 727 880 590, webové stránky: www.spirityoga.cz, (dále jen „SPIRITCENTRUM“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby v oblasti cvičení jógy, vzdělávacích akcí, víkendových akcí, a s tím souvisejících činností (dále jen „Služba“). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti obou stran, na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Klientem a SPIRITCENTREM.

1.2 „Smlouva“ je mezi Klientem a SPIRITCENTREM uzavřena v momentě registrace v rezervačním systému SPIRITCENTRA. Tato smlouva se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem SPIRITCENTRA.

1.3 „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor SPIRITCENTRA, k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků studia. K dispozici je na www.spirityoga.cz (ZDE).

1.4 „Registrace“ je úkon, při kterém si Klient zarezervuje vybranou Službu v rezervačním systému SPIRITCENTRA.

1.5 „Rezervačním systémem“ se rozumí Kalendář akcí na webových stránkách (dále jen web studia) nebo Kalendář na moje.spirityoga.cz (dále jen Moje spirityoga).

1.6 „Můj účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Rezervačním systému Moje Spirityoga na základě provedené jednorázové Vstupní registrace.

1.7 „Vstupní registrace“ je úkonem, kterým se Klient jednorázově přihlásí do rezervačního systému na Moje spirityoga. Během Vstupní registrace jsou zaznamenávány následující informace: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a adresa pobytu uživatele. Vstupní registrací Klient souhlasí s poskytnutím těchto osobních údajů ve smyslu ochrany GDPR dle článku VIII.

1.8 „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky, dostupné na Můj účet, který vznikne při provedení Vstupní registrace, a který je určen k čerpání úhrady vybraných služeb.

1.9„Ceníkem“ se rozumí přehled cen dostupný na webu studia (ZDE) či na recepci SPIRITCENTRA.

1.10 Klient svou Vstupní registrací nebo Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem SPIRITCENTRA.II. SLUŽBY

2.1 „Službou“ se myslí obecné pojmenování otevřená lekce jógy, online lekce jógy, kurz jógy, workshop, seminář, přednáška, víkendový kurz, tuzemský víkend, vystavení Dárkového poukazu či provozního voucheru, a další vzdělávací akce. Přičemž služba může probíhat v prostorách SPIRITCENTRA, mimo něj či online přenosem.

2.2 „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená interním lektorem v prostoru studia, v souladu s rozvrhem zveřejněným na webu studia. Lekce je zaměřena na širokou veřejnost a je určena pouze pro osoby starší 18 let! Při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.

2.3 „Online lekce jógy“ je lekce vedená prostřednictvím živého přenosu interním lektorem, v souladu s rozvrhem zveřejněným na webu studia nebo Moje Spirityoga. Klient tuto lekci sdílí se SPIRITCENTREM přes aplikaci ZOOM z prostoru mimo studio. Lekce je zaměřena na širokou veřejnost a je určena pouze pro osoby starší 18 let! Při výběru lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce.

2.4 „Kurz jógy” je ucelený soubor několika tematických lekcí vedený interním lektorem, po delší časový úsek, zpravidla 1 hodina výuky týdně po dobu 3 měsíců. Kurzy jógy jsou v průběhu roku pravidelně vypisovány k registraci na webu studia. Lekce jsou tematicky zaměřeny, určeny pro úzký okruh klientů a jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let! Výjimku činí Kurzy dětské jógy. Při výběru kurzu musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti kurzu.

2.5 „Workshop“ je praktická dílna vedená interním či externím lektorem v krátkém časovém rozsahu, zpravidla 2–3 hodiny výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.6 „Seminář“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 4–6 hodin výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.7 „Přednáška“ je teoretická vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v krátkém časovém rozsahu, zpravidla 2–3 hodiny výuky. Většina workshopů je určena pro osoby starší 18 let!

2.8 „Víkendový kurz“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 2 dny. Většina víkendových kurzů je určena pro osoby starší 18 let!

2.9 „Tuzemský víkend“ je speciální vzdělávací akce vedená interním či externím lektorem v delším časovém rozsahu, zpravidla 3–4 dny, mimo prostory SPIRITCENTRA, přičemž Klientovi je ze strany studia doporučeno pro takový víkend vhodné ubytování. Většina tuzemských víkendů je určena pro osoby starší 18 let!

2.10 „Dárkový poukaz“ lze vystavit v hodnotě 500 Kč, 1.000 Kč, 1.500 Kč nebo 2.000 Kč. Jiné hodnoty pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedením studia. Splatnost dárkového poukazu je 3 měsíce. Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu. Dárkový poukaz je třeba předložit při jeho uplatnění jako úhradu za vybrané služby. Vybranou službu je třeba uhradit nejpozději do 10 dní od registrace podle čl.V odts 5.8. Pokud klient hradí službu poukazem, je třeba s ním fyzicky zaplatit na recepci studia. Okamžikem úhrady se platba poukazem řídí stejnými storno podmínkami jako v článku V. odst. 5.9. Na Dárkový poukaz nelze vracet hotovost. Za ztrátu Dárkového poukazu nese zodpovědnost Klient. SPIRITCENTRUM se této zodpovědnosti zříká.

2.11 „Provozní voucher“ slouží k převedení Klientem již uhrazené částky za rezervovanou službu. Je vystavován ve výjimečných případech, které stanovuje SPIRITCENTRUM a řídí se stejnými pravidly jako Dárkový poukaz. 

2.12 „Videotéka“ je virtuální studio na moje.spirityoga.cz. Jedná se o platformu pro přehrávání video lekcí jógy dle zvoleného předplatného. Video lekce jsou tematicky zaměřeny, označeny stupněm obtížnosti. Jsou určeny pro zdravé osoby starší 18 let. Při výběru video lekce musí klient zohlednit svůj fyzický a zdravotní stav, a přihlédnout ke stupni obtížnosti lekce. Video lekce nenahrazují lékařskou péči! Případné zdravotní potíže a fyzické omezení musí klient konzultovat se svým lékařem. 
SPIRITCENTRUM nenese zodpovědnost za újmu na zdraví klienta při přehrávání videolekcí mimo prostor studia.III. VSTUPNÍ REGISTRACE, REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Provedením Vstupní registrace nebo Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

3.2 Vstupní Registraci je možné provést pouze elektronicky na Moje spirityoga. Registraci na jakoukoli službu studia je možné provést pouze elektronicky na webu studia v sekci Kalendář či Semináře nebo v Kalendáři na Moje Spirityoga. Provedením Vstupní registrace nebo Registrace dochází k uzavření Smlouvy mezi SPIRITCENTREM a Klientem v elektronické formě.

3.3 Vstupní registrace či Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Při tomto úkonu musí Klient potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a současně tím stvrzuje i Provozní řád.

3.4 Vstupem do prostor SPIRITCENTRA Klient stvrzuje, že si přečetl Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas. Tím dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.IV. MŮJ ÚČET, KREDITNÍ SYSTÉM A JEHO ČERPÁNÍ

4.1 Provedením Vstupní registrace je na Moje spirityoga Klientovi vytvořen Uživatelský účet. Na tomto účtu má klient přístup ke svým osobním údajům, k přehledu svých rezervací, k informacím o uhrazených či neuhrazených službách, k přehledu plateb a daňovým dokladům v případě bezhotovostních plateb.

4.2 Na Můj účet Klient spravuje svůj kredit, kterým výhradně hradí Online lekce, Otevřené lekce probíhající ve studiu nebo předplatné Videotéky. Ostatní služby studia Klient hradí bezhotovostně převodem na účet dle zaslaných pokynů v potvrzujícím emailu nebo hotovostně na recepci studia.

4.3 Klient si může kredit libovolně navyšovat, avšak minimální výše vkladu při platbě "účtem" je vždy 500 Kč a při platbě "platební kartou" je vždy 1.000 Kč. U platby "účtem" klient zadá objednávku, na jeho emailovou adresu přijdou platební údaje, po úhradě a připsání částky na účet studia bude jeho kredit navýšen. Platbu "platební kartou" klient provádí prostřednictvím platební brány STRIPE, a kredit je navýšen obratem. Kredit je možné navyšovat také hotovostně na recepci studia.

4.4 Kredit vložený Klientem do kreditního systému Můj účet má neomezenou platnost. Kredit je nepřenosný a může jej využívat pouze Klient. Při rozvázání smlouvy je potřeba případný zůstatek na účtu dočerpat. Kreditní zůstatek nelze vracet hotovostně ani bezhotovostně.V. PLATBY, STORNO PODMÍNKY A CENÍK

5.1 Ceník je dostupný na webu studia (níže) či na recepci SPIRITCENTRA. SPRITCENTRUM si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení.

5.2 Otevřené lekce, rezervované přes Registrační systém jsou hrazeny automaticky již při registraci na Moje Spirityoga, a to stržením platby z kreditního systému Klienta v Můj účet. Zaregistrovat se tímto způsobem na Otevřenou lekci může pouze takový Klient, který je přihlášen na Moje Spirityoga, má založen Můj účet, a má dostatečný kreditní zůstatek. Cena lekce uhrazená tímto způsobem registrace je zvýhodněna. Klient se může také zaregistrovat osobně na recepci studia, avšak je-li v Registračním systému na vybranou lekci volné místo. V tom případě hradí lekci v hotovosti na recepci studia, a to v plné výši. Přednost však mají Registrace předem uhrazené přes Kreditní systém v Můj účet.

5.3 Storno otevřených lekcí zajišťuje klient sám. Klient své lekce ruší osobně a samostatně na Moje Spirityoga v sekci Moje rezervace. Otevřenou lekci může Klient zrušit nejpozději 3 hodiny před jejím zahájením. Odhlášení méně než 3 hodiny před zahájením lekce systém neumožní, přičemž stržený kredit nelze vrátit zpět na kreditní účet klienta. Na rezervované místo však může Klient vyslat svého náhradníka.

5.4 Online lekce, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu u jednotlivých lekcí. Platba musí být uhrazena nejpozději 15 min do začátku lekce. Lekci lze hradit výhradně prostřednictvím kreditního systému v Můj účet.

5.5 Storno online lekcí není možné. Jakmile Klient provede registraci, dojde ke stržení kreditu ve výši ceny uvedené v popisu u lekce. Klientovi však je proběhlá lekce zpětně zpřístupněna v přehledu Moje rezervace, nejvýše však 24 hodin po jejím skončení.

5.6 Kurzy, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Kurzů. Platba musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů od registrace. Kurz lze hradit hotovostně na recepci SPIRITCENTRA nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který Klient obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Kurzu automaticky smazána.

5.7 Storno kurzů není možné. Klient však může nabídnout své místo druhé osobě, popř. může po dohodě s vedením studia přestoupit do jiného kurzu, je-li zde volné místo k registraci.

5.8 Služby jako Workshopy, Semináře, Přednášky a podobné vzdělávací či jiné mimořádné akce, rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb. Platba musí být uhrazena nejpozději do 10 dnů od registrace. Službu lze hradit hotovostně na recepci SPIRITCENTRA nebo převodem na účet uvedený v potvrzovacím emailu, který Klient obdržel po registraci. V opačném případě je registrace Služby automaticky smazána.

5.9 Storno Služeb se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. U Dárkových poukazů a Provozních voucherů se prostředky nevrací, a klientovi je vystaven nový poukaz s platností na 3 měsíce. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace, a to emailem na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 20 dní                                              100% ceny vráceno

Méně než 20 dní a více než 10 dní                50 % ceny vráceno

Méně než 10 dní                                            0% ceny vráceno

5.10 Víkendové kurzy rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Klienty obdržel při registraci. V opačném případě je registrace Víkendového kurzu automaticky smazána. Storno podmínky se řídí dle pokynů v obdrženém potvrzovacím emailu. SPIRITCENTRUM jako organizátor akce si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit dle nastavené spolupráce s lektorem víkendové akce.

5.11 Tuzemské víkendy rezervované přes Registrační systém, se Klient zavazuje uhradit, ve výši ceny uvedené v popisu jednotlivých Služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který Klienty obdržel při registraci. V opačném případě je registrace Tuzemského víkendu automaticky smazána. Tuzemské víkendy probíhají ve spolupráci s vybraným ubytovatelem, který je Klientovi doporučen.

5.12 Storno Tuzemských víkendů za ubytování se řídí výhradně dle Storno podmínek subjektu poskytujícího ubytování. Storno podmínky za lektorské služby se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobou. U Dárkových poukazů a Provozních voucherů se prostředky nevrací, a klientovi je vystaven nový poukaz s platností na 3 měsíce. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace, a to emailem na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.a počet dní před zahájení rezervované a uhrazené služby, a to takto:

Více než 30 dní                                              100% ceny vráceno

Méně než 30 dní a více než 15 dní                50 % ceny vráceno

Méně než 15 dní                                            0% ceny vráceno

5.13 Videotéku se Klient zavazuje uhradit ve výši ceny uvedené u jednotlivého předplatného, a to výhradně prostřednictvím kreditního systému v Můj účet.

5.14 Storno předplatného videotéky není možné. Jakmile Klient provede registraci předplatného, dojde ke stržení kreditu v určené výši. Klientovi je následně videotéka zpřístupněna po dobu počtu dní dle vybraného předplatného.

                                            VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Povinnosti SPIRITCENTRA, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

6.2 Prostory a recepce SPIRITCENTRA se nacházejí na adrese Plzeňská 485, Králův Dvůr, 267 01. Prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webových stránkách (ZDEa dle otevírací doby (ZDE).

6.3 Klient je povinen dodržovat Obchodní podmínky, Storno podmínky a Provozní řád SPIRITCENTRA. 

6.4 Klient je povinen své osobní údaje v Registračním či Rezervačním systému uvádět správně a pravdivě.

6.5 Klient se zavazuje, že při návštěvě prostor SPIRITCENTRA se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a nebude, jakkoli poškozovat dobré jméno SPIRITCENTRA.VII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Smluvní vztah mezi Klientem a SPIRITCENTREM v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Můj účet.

7.2 Klient může kdykoli, bez udání důvodu, svou Registraci na Moje Spirityoga zrušit a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu je třeba vyčerpat, v opačném případě propadá SPIRITCENTRU.

7.3 SPIRITCENTRUM může zrušit Můj účet na Moje Spirityoga a ukončit tak Smlouvu s Klientem, pokud Klient užívá Můj účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; pokud Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tj. tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci záměrně neplatné či nepravdivé údaje. V takovém případě nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 SPIRITCENTRUM zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracování osobních údajů je v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů, a v souladu se souhlasem o ochraně osobních údajů ze strany Klienta.

8.2 SPIRITCENTRUM se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.3 SPIRITCENTRUM zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta při registraci, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovávány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu. Uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

8.4 Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškerá ujednání mezi SPIRITCENTREM a Klientem jsou vázána právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 SPIRITCENTRUM je oprávněno tyto Podmínky či Ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu studia či skrze e-mail Klientovi. 

9.3 Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení SPIRITCENTRA je možné zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.4 Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.4. 2020.Všeobecné obchodní podmínky SPIRITCENTRA

Aktualizace ke dni 1. března 2021
_____________________________________________________________________________________________

CENÍK


Cena kurzové lekce:

Lekce / 60 min /150,- Kč

Kurz 12 lekcí / 60 min /1800,- Kč
 

Cena veřejné studiové lekce přes kreditní systém:

Lekce / 60 min /150,- Kč

Lekce / 75 min /170,- Kč

Lekce / 90 min /190,- Kč

Cena veřejné studiové lekce při platbě na recepci:

Lekce / 60 min /180,- Kč

Lekce / 75 min /200,- Kč

Lekce / 90 min /220,- Kč

Cena online lekce pouze přes kreditní systém:

Lekce / 60 min /150,- Kč

Lekce / 75 min /170,- Kč

Lekce / 90 min /190,- Kč


Dárkové poukazy ve výši:


500 Kč - 1.000 Kč - 1.500 Kč - 2.000 Kč

Lze zakoupit pouze v uvedené výši. 
Poukaz je přenosný na jakoukoli osobu než je na poukazu uvedena.
Platnost je stanovena dle výše částky na 2 - 3 - 4 - 5 měsíců.
Poukaz lze uplatnit jednorázově nebo na vícekrát.

Za ztrátu zodpovídá majitel poukazu!
Více informací na recepci..
.